VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

homeZpět na hlavní stránku

 

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), zavádí ředitel příspěvkové organizace SSRZ Havířov (zaměstnavatel) vnitřní oznamovací systém pro oznámení provedené fyzickou osobou, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis v oblastech upravenými právním předpisem EU.  

  1. Osobou příslušnou, která provádí přijímání a vyřizování oznámení, je ředitel SSRZ Havířov, mobil 734 489 996.
  2. Oznámení může oznamovatel učinit osobně, ústně, písemně nebo elektronicky:
  1. V listinné podobě prostřednictvím poskytovatele doručovacích služeb na adresu:    

SSRZ Havířov, Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 736 01

  1. V listinné podobě osobním podáním v kanceláři administrativního pracovníka kancelář č. 0801. V případě podání v listinné podobě podat oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL.
  2. Telefonicky: z rozhovoru bude pořízen písemný záznam.
  3. E-mailem: oznamovatel@ssrz.cz
  4. Osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem, jednání může proběhnout na vyžádání mimo pracoviště příspěvkové organizace. O osobním oznámení se sepisuje záznam-protokol. Z takto činěného oznámení může být se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový nebo obrazový záznam.
  5. Není vyloučena možnost podat oznámení anonymně. Tento způsob oznámení vylučuje podání vyrozumění a zajištění dodržení zákazu odvetného opatření vůči oznamovateli.
  1. Oznamovatel má možnost své oznámení podat rovněž prostřednictvím  externího oznamovacího systému, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti:  https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Přijímání a vyřizování podnětů v rámci Vnitřního oznamovacího systému je technicky i organizačně nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru. Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé).  Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice, o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení, v případě nepřítomnosti příslušné osoby bude potvrzeno doručení prostřednictvím automatické odpovědi (při elektronickém podání). Příslušná osoba prošetří informace uvedené v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření. Do 3 měsíců musí příslušná osoba provést šetření a o jeho výsledku oznamovatele vyrozumět.

Zpracování osobních údajů provádí pouze pověřená osoba v rozsahu nezbytně nutném k prověření oznámení a v souladu s legislativou, která se vztahuje k ochraně osobních údajů. V systému spisové služby jsou osobní údaje, které se vedou současně s oznámením, v kategorii neveřejné.