Obchodní podmínky


Smluvní podmínky

Smluvní podmínky příspěvkové organizace „Správa sportovních a rekreačních
zařízení Havířov“ (dále jen „Společnost“), pro Letní koupaliště Jindřich
provozované příspěvkovou organizací www.ssrz.cz

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy a
vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku smluvních vztahů a dále práva
a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluvního vztahu uzavřeného v podobě
smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), kde je na jedné straně
příspěvková organizace „Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov“, se
sídlem Těšínská 1296/2a, PSČ 736 01 Havířov-Podlesí, IČ: 00306754, zapsaná v
Registru ekonomických subjektů vedeném Českým statistickým úřadem v Ostravě,
č.j. 48/03-8402 a na druhé straně zákazník nebo klient Společnosti, fyzická osoba,
který má zájem užívat služby Letního koupaliště Jindřich Správy sportovních a
rekreačních zařízení Havířov (dále jen Společnosti): www.ssrz.cz

Letní koupaliště Jindřich

Společnost je výlučným provozovatelem Letního koupaliště Jindřich. Podmínky
provozu a nabízených služeb upravují návštěvní řády, které jsou k dispozici přímo
na místě.

2) Tyto podmínky upravují nákup a prodej produktů a služeb nabízených zákazníků
Společnosti ze strany Společnosti, zejména pak prostřednictvím internetového
prodeje na webových stránkách v „eshopu“. Podmínky upravují i smluvní vztahy a
vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku smlouvy a dále práva a
povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy jako smlouvy spotřebitelské ve
smyslu ustanovení § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
též „smlouva/kupní smlouva“).

3) Zákazníkem může být fyzická i právnická osoba. Pokud je zákazníkem fyzická
osoba, která při uzavírání a plnění ze smlouvy uzavřené se Společností jedná mimo
rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého
povolání, jedná se o spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, a vztahují se na něho platné právní předpisy České
republiky na ochranu spotřebitele (dále jen „Klient“). Podmínky plavání
organizovaných skupin upravují zvláštní obchodní podmínky.

4) Součástí těchto podmínek je návštěvní řád upravující pravidla, práva a
povinnosti Klientů na Letním koupališti Jindřich; Návštěvní řád může být doplněn
návštěvním řádem speciálním pro používání konkrétních prostor nebo atrakcí či
zařízení upravující další práva a povinnosti, a které mohou být nedílnou součástí
Smlouvy.

5) Podmínky, Smlouva a kupní smlouva, se řídí platnými právními předpisy České
republiky a právními předpisy Evropské unie; zejména se řídí zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679- Nařízení GDPR.

6) Klient je oprávněn na základě uzavřené Smlouvy využívat služby, definované v
Podmínkách, na webových stránkách Společnosti www.ssrz.cz, a ve Smlouvě, a to
ve spojení s produktem, obecně specifikovaným v Podmínkách, a specifikovaným
ve Smlouvě. Službu poskytovanou ze strany Společnosti na Letním koupališti
Jindřich může Klient užívat pouze na základě oprávnění službu užívat, vystaveného
ze strany Společnosti, a předloženého ze strany Klienta, vyhotoveného v podobě
vstupenky, poukázky apod. (dále též „Produkt“), pokud Smlouva nestanoví, že
Produkt není pro užití služeb ze strany Klienta potřeba.

7) Obsah a předmět Smlouvy může být vymezen jak ve Smlouvě, tak v
Podmínkách, a dále v příslušných přílohách Smlouvy a Podmínek. Podmínky nebo
určitá část Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Rozsah Podmínek
zavazujících smluvní strany Smlouvy může být uveden v každém typu Smlouvy
odlišně.

8) V případě, že se některé ustanovení/část ustanovení Smlouvy bude odlišovat
od ustanovení Podmínek, nahrazují ustanovení/část ustanovení Smlouvy/kupní
smlouvy ustanovení Podmínek.


II. Vztahy ze Smlouvy

1) Smluvní vztah mezi Společnosti a Klientem je platně uzavřen v okamžiku
akceptace návrhu z jedné smluvních stran k uzavření Smlouvy. Smlouva je účinná
v okamžiku předání Produktu Klientovi. V případě kupní smlouvy je smluvní vztah
platně uzavřen v okamžiku akceptace návrhu Klienta na uzavření kupní smlouvy
ze strany Společnosti.

2) Návrhem k uzavření Smlouvy/kupní smlouvy může být objednávka určité služby
nebo produktu ze strany Klienta, poskytované/prodávaného Společnosti na Letním
koupališti Jindřich nebo prostřednictvím internetového prodeje na webových
stránkách v „eshopu“ (dále též „objednávka“). Objednávkou se rozumí takové
jednání Klienta, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané služby
nebo zboží, cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady ceny. Podmínkou platnosti
objednávky učiněné přes webové stránky, je vyplnění všech povinných údajů v
objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Podmínkami na webových
stránkách v „eshopu“ a potvrzení Klienta o tom, že se s těmito Podmínkami
seznámil.

3) Klient podáním návrhu na uzavření Smlouvy, odesláním objednávky bere bez
výhrad na vědomí to, že Letní koupaliště Jindřich disponuje omezenou kapacitou,
a je povinen dodržovat pokyny Společnosti/osob zastupujících Společnost ohledně
způsobu využívání služeb. Tím není dotčena možnost Klienta využívat rezervační
systém Společnosti podle ustanovení článku IV. Podmínek, je-li pro konkrétní
službu Společnosti nabízen.

4) Účinnost Smlouvy je podmíněna úhradou ceny ze strany Klienta za
poskytovanou službu v rozsahu Produktu. Klientovi vzniká nárok na poskytnutí
služeb ze strany Společnosti až poté, co Klient řádně, včas a v plném rozsahu
uhradí Společnosti cenu objednaných Produktů.

5) Společnost si vyhrazuje právo odmítnutí návrhu na uzavření Smlouvy, zejména
v případě, že návrh na uzavření Smlouvy obsahuje neúplné, nečitelné či nepřesné
údaje o Klientovi, nebo o jednotlivých objednávaných Produktech, nebo v případě,
že není možné Klientovi z kapacitních důvodů poskytnout služby v rozsahu, který
je uveden v předmětném návrhu na uzavření Smlouvy, nebo není možné Klientovi
poskytnout Produkt z důvodu, že již není v aktuální nabídce Společnosti. V případě
odmítnutí návrhu k uzavření smlouvy se Společnost pokusí kontaktovat Klienta za
účelem zpřesnění informací v předmětném návrhu nebo za účelem úpravy
objednávaného rozsahu služeb, případně za účelem zaslání nového návrhu k
uzavření Smlouvy.

6) Doba trvání Smlouvy je ve Smlouvě určena nebo je ve Smlouvě nebo
Podmínkách specifikován způsob určení doby trvání Smlouvy. Smlouva je vždy
uzavřena na dobu určitou.

7) V případě adresování návrhu k uzavření Smlouvy ze strany Klienta je možné
použít prostředky komunikace na dálku ve smyslu ustanovení § 1827 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu s ustanovením tohoto článku
Podmínek. Tyto prostředky umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické
přítomnosti smluvních stran. Společnost je v tomto případě zastoupena osobou,
pověřenou k této činnosti Společností, tj. osobou, pro kterou je tato činnost náplní
nebo součástí její práce a která tuto činnost vykonává na základě pracovního nebo
obdobného poměru uzavřeného se Společností. Na objednávku služeb
prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (zejména
prostřednictvím webových stránek v „eshopu“ se použijí příslušná ustanovení
občanského zákoníku o uzavírání smluv distančním způsobem.

8) V případě smluv uzavřených distančním způsobem je smlouva uložena u
společnosti a Klient má umožněn do ní na požádání přístup. Zákazníci mají přístup
do svého klientského účtu a na požádání získají zůstatek nebo historii čerpání
karty.

III. Platební podmínky, dodací podmínky, ceny

1) Služby poskytované Klientovi ze strany Společnosti a produkty prodávané
Klientovi ze strany Společnosti, je Klient oprávněn hradit v hotovosti nebo jinou
formou akceptovanou Společnosti v místě k tomu určeném a v době, kterou
stanoví Společnost, a to v případě, že Společnost nevyžaduje po Klientovi v
konkrétním případě jiný způsob hrazení služeb a zboží poskytovaných, resp.
prodávaného Společností.

2) Služba poskytovaná Klientovi a zboží prodávané Klientovi ze strany Společnosti
jsou uhrazeny v okamžiku provedení úhrady na pokladně Letního koupaliště
Jindřich nebo připsáním částky odpovídající ceně za poskytovanou službu ve
prospěch účtu Společnosti uvedeného na platebním dokladu či faktuře na účet č.
1434791/0100. Cena je určena ceníkem vydaným Společností, platným a účinným
v době návrhu k uzavření Smlouvy/kupní smlouvy, resp. platným a účinným v
době v době poskytování služby užívané na základě předplacených služeb.

3) V případě hrazení služeb nebo zboží ze strany Klienta prostřednictvím platební
karty, se kterou je Klient oprávněn nakládat, nebo platebního tlačítka „eshopu“ se
považují za uhrazené okamžikem, kdy bude předmětná prováděná transakce
schválena bankovním ústavem, a to bezprostředně po provedené transakci.

4) V případě hrazení služeb prostřednictvím bankovního převodu se považují za
uhrazené okamžikem, kdy bude předmětná částka odpovídající ceně za
poskytovanou službu připsána ve prospěch účtu Společnosti, uvedeném v
ustanovení článku III., odst. 2 Podmínek. Toto ustanovení se použije přiměřeně i
na úhradu kupní ceny za zboží prostřednictvím bankovního převodu s tím, že Klient
je povinen řídit se informacemi ohledně dostupnosti produktů/služeb sdělenému
Společností.

5) Produkty může Klient převzít osobně na Letním koupališti Jindřich.

6) Nabízené služby je možné čerpat nejdříve se zaplacením.

7) Platným ceníkem se rozumí i aktuální ceny, uvedené u služeb, Produktů na
webových stránkách Společnosti www.ssrz.cz.

8) Ceny služeb závislé na zvoleném Produktu ze strany Klienta jsou smluvní;
v době podání návrhu k uzavření Smlouvy ze strany Klienta jsou ceny stanoveny
podle platného ceníku vydaného Společností. Ceny jsou uvedeny v konečné výši,
včetně příslušné daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění. Příslušný ceník/sazebník je zveřejněn na
webových stránkách Společnosti www.ssrz.cz.

9) Ceny Produktů závislé na zvoleném Produktu ze strany Klienta mohou být
závislé na řádně vyhlášené slevové akci Společnosti, která je časově omezena.

10) Akční ceny Produktů platí do vyprodání při uvedení počtu kusů akčního
produktu nebo po dobu časově určenou.

11) Produkty zůstávají do úplného zaplacení a převzetí majetkem Společnosti,
avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím Produktu Klientem.

IV. Služby a produkty

1) Společnost se zavazuje poskytnout Klientovi za podmínek uvedených v těchto
Podmínkách příslušné služby v Klientem vybrané Provozovně, které jsou
definovány ve Smlouvě, Podmínkách, na webových stránkách Společnosti a v
Provozovně, s ohledem na jednotlivý Produkt, specifikovaný ve Smlouvě a
Podmínkách.


2) Klient podáním návrhu na uzavření Smlouvy bere bez výhrad na vědomí to, že
Letní koupaliště Jindřich disponuje omezenou kapacitou, a je povinen dodržovat
pokyny Společnosti/osob zastupujících Společnost ohledně způsobu využívání
služeb. Tím není dotčena možnost Klienta využívat rezervační systém Společnosti
podle ustanovení článku IV. Podmínek.


3) Služby nabízené ze strany Společnosti na Letním koupališti Jindřich jsou
specifikovány v místě areálu a na webových stránkách Společnosti www.ssrz.cz.
Informace a dotazy o nabízených službách získáte na info@sszr.cz a tel. +420 596
415 765.


4) Službou se také může rozumět poskytnutí permanentek nebo jiné zákaznické
karty Společnosti.


5) Produkty nabízené ze strany Společnosti jsou jednorázové nebo dlouhodobé
povahy.


6) Na základě Produktu krátkodobé povahy je Klient oprávněn užívat službu/služby
poskytované ze strany Společnosti v sportovních areálech v době kratší 1 roku,
upřesněné ve Smlouvě, resp. na Produktu nebo produktem samotným.
Krátkodobým Produktem se rozumí jednorázová vstupenka/poukázka s časovým
omezením užívat služby ze strany Klienta.


7) V případě, kdy odebraným Produktem je karta s balíčkem opakovaných vstupů,
Klient uzavřením Smlouvy bez výhrad souhlasí s omezením, že tato opravňuje k
opakovanému vstupu do sportovního areálu pouze po dobu své platnosti.


V. Ochrana osobních údajů

1) Klient je plně srozuměn s tím, že obsahem Smlouvy/kupní smlouvy je
poskytnutí a další užití a zpracováním jeho osobních údajů, uvedených v návrhu k
uzavření Smlouvy/objednávce služeb nebo zboží, ve prospěch a pro účely
Společnosti, tj. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou
je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy
na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Poskytnutí osobních
údajů není obsahem každé Smlouvy; Informaci o zpracování osobních údajů
naleznete na stránkách www.ssrz.cz.

VI. Návštěvní řád

1) Klientovi jsou pro užívání služeb, pokud to Smlouva nevylučuje, k dispozici
uzamykatelné skříňky na uskladnění jeho osobních věcí mimo peněz a cenných
předmětů, a to po dobu jeho přítomnosti v sportovních areálech. Vždy před
opuštěním prostoru areálu, který je Klient oprávněn užívat na základě Smlouvy, je
Klient povinen skříňku uvolnit, (tzn. vyklidit uschované předměty) a ponechat
odemčenou pro další užívání. Skříňku, která nebude vyprázdněna do konce
otevírací doby, je Společnost oprávněna otevřít a její obsah uskladnit. Náklady na
otevření skříňky a na úschovu je povinen Klient uhradit nejpozději do sedmi dnů
od vyklizení skříňky.

2) V případě včasně neuhrazených nákladů je Společnost oprávněna využít
zadržovacího práva na uskladněných věcech.

3) Pro uložení cenných věcí a peněžní hotovosti jsou Klientovi k dispozici skříňky.
Místní podmínky jednotlivých areálu se mohou lišit a je třeba se informovat na
pokladně nebo v návštěvním řádu.

4) Společnost nenese odpovědnost za osobní věci Klienta neuložené v
uzamykatelné skříňce k tomu určené, jakož i za cenné věci a peněžní hotovost,
taktéž neuložené ve skříňce k tomu určené.

5) Klient se účastní všech aktivit provozovaných v prostorech Letního koupaliště
Jindřich na vlastní riziko. Klient je zodpovědný za svůj zdravotní stav, který mu
dovoluje využívat služeb poskytovaných Společností na základě Smlouvy.

6) Klient má právo využívat služeb poskytovaných Společností na základě Smlouvy
pouze v otevíracích hodinách stanovených Společností. Společnost si vyhrazuje
právo prodloužit či zkrátit otevírací hodiny podle potřeby.

7) Dostupnost některých služeb může být v určitých časech omezena. O
provedených změnách bude Klient vždy v dostatečném předstihu informován
upozorněním umístěném na Letním koupališti Jindřich nebo na webových
stránkách Společnosti. Rozpisy využití Letního koupaliště Jindřich jsou uvedeny na
webových stránkách www.ssrz.cz

8) Klient se zavazuje neužívat prostory Letního koupaliště Jindřich ke komerčním
účelům.

9) Klient se zavazuje nevyvolávat na Letním koupališti Jindřich výtržnosti, jakož i
chovat se po dobu své přítomnosti v areálu tak, aby neobtěžoval jiné Klienty.

10) Klient se zavazuje při využívání služeb poskytovaných Společností používat
vhodný oděv a obuv, a další vybavení, které na které ho může Společnost
upozornit, a to i prostřednictvím příslušných cedulí, webových stránek Společnosti
a jinak zveřejněných upozornění zahrnujících další povinnosti Klienta na Letním
koupališti Jindřich.

11) Pro Letní koupaliště Jindřich je vydán návštěvní řád a místní pokyny pro
používání např. atrakcí. Klient se zavazuje, že se seznámí a bude dodržovat
návštěvní řád, který je také vyvěšen v prostorách recepce/pokladny/areálu, před
vstupem do areálu.

12) Otevírací doba Letního koupaliště Jindřich je určena ve Smlouvě; čas
posledního vstupu Klienta do areálu Letního koupaliště Jindřich je uveden na
pokladně a na webových stránkách Společnosti.

VII. Poučení klienta o možnosti odstoupit od smlouvy

1) Klient nemůže v souladu s ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, odstoupit od smlouvy uzavírané distančním způsobem,
je-li jejím plněním poskytovaným v určeném termínu využití volného času.

VIII. Závěrečná ustanovení

1) Aktuální znění Podmínek a Zvláštních obchodních podmínek a příslušného
ceníku bude vždy zveřejněno na webových stránkách Společnosti.

2) Součástí Smlouvy je ceník služeb, platný v době uzavření Smlouvy a popis
Produktu. Fakultativní přílohou Smlouvy může být aktuální cenová nebo slevová
akce, řádně vyhlášena Společností, speciální návštěvní řád, doplňující ustanovení

VI. Podmínek, další popis Produktu nebo doplňující smluvní podmínky Společnosti.

3) Změna Podmínek nebo ceníku je vůči Klientu/zákazníkovi účinná okamžikem,
kdy s ní vyjádří svůj souhlas. Za souhlas s takovou změnou se pro potřeby Smlouvy
a těchto Podmínek považuje i odeslání či podání návrhu k uzavření smlouvy nebo
úhrada ceny objednaných Produktů.

4) Společnost je oprávněna změnit v době trvání Smlouvy Podmínky z důvodu
změny účtu ve smyslu ustanovení článku III., odst. 2 Podmínek, z důvodu úpravy
ustanovení, která budou pro Klienta příznivější, dále z důvodu takového, že
některá ustanovení Podmínek již nebudou aktuální vzhledem k jednání,
skutečnostem a událostem, nezaviněným ze strany Společnosti. Tímto není
dotčeno oprávnění Společnosti jednostranně změnit příslušný ceník služeb.

5) V případě, že dojde ze strany Společnosti ke změně těchto Podmínek a/nebo
příslušného ceníku, řídí se počínaje dnem změny Podmínek a/nebo ceníku vztah
Společnosti a Klienta/zákazníka platným zněním Podmínek a ceníkem pro jakoukoli
novou objednávku nebo čerpání služeb, učiněnou Klientem/zákazníkem vůči
Společnosti.

6) V případě, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným,
neovlivní to platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

7) Záruční a reklamační podmínky se řídí platnými právními předpisy České
republiky.

8) Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy nebo kupní
smlouvy budou řešeny podle platného práva České republiky u tuzemských soudů.

9) Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 19.6.2023.