Opatření platná od 31. 5. 2021


Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN   ze dne 28.5.2021 s účinností ode dne 31.5.2021do odvolání tohoto mimořádného opatření platí shrnutím: 

Aktuální příznivý trend ve vývoji epidemiologické situace umožňuje obnovení provozu vnitřních sportovišť (Tělocvična Palackého, Městské sportovní haly, Dětské dopravní hřiště, VÚH), avšak v omezeném režimu, a to za podmínky, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, která je přístupná veřejnosti, a za dodržení rozestupů v případě skupinového cvičení. Z důvodu zvýšených nároků na dýchaní, které jsou většinou se sportovní aktivitou spojené, je provozovateli stanovena podmínka zajistit ve vnitřním prostoru provozovny maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu. Navíc je stanovena podmínka testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, s výjimkou dětí mladších 6 let věku. Za dodržení všech podmínek je předpoklad minimalizace rizika přenosu nákazy při provozu vnitřních sportovišť.

Při provozu a používání umělých koupališť (Letní koupaliště Jindřich, Krytý bazén Šumbark a bazén Delfínek ve Sportovní hale Slávii) se z důvodu zamezení hromadění osob v prostoru samotné vodní plochy a z důvodu, že při pobytu ve vodě nelze používat ochranný prostředek dýchacích cest, neumožňuje přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vodní plochy a odpočinkové plochy v jejím bezprostředním okolí a je stanovena podmínka pro návštěvníky dodržovat rozestupy alespoň 2 metry (nejde-li o členy společné domácnosti). K minimalizaci rizika přenosu z těchto důvodů je dále stanovena podmínka nepřítomnosti klinických známek onemocnění, negativního testování nebo očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, s výjimkou dětí mladších 6 let věku, stejně tak jako podmínka zajistit ve vnitřním prostoru provozovny maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu.

Z důvodu minimalizace rizika přenosu onemocnění covid-19 při činnosti, u které nelze použít ochranný prostředek dýchacích cest, je provoz wellness zařízení včetně saun (sauna Krytého bazénu Šumbark a sauna ve Sportovní hale Slávii) regulován tak, že je umožněna přítomnost 30 % maximální kapacity návštěvníků dané provozovny s tím, že návštěvník musí splňovat podmínku absence klinických příznaků onemocnění covid-19, negativního testování nebo očkování nebo prodělání onemocnění covid-19, s výjimkou dětí do 6 let věku, a dále musí dodržovat od ostatních osob rozestup minimálně 2 metry (nejde-li o členy společné domácnosti). Podmínka zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v provozovně dále snižuje riziko nákazy.

Lze umožnit sportovní přípravu všech amatérských sportovců, kteří jsou organizovaní sportovními svazy, a to ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. a) a dále za následujících podmínek mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti. Vzhledem k tomu, že při sportovní aktivitě není z pochopitelných důvodů možné používat ochranný prostředek dýchacích cest, jsou stanoveny podmínky 15 m2 plochy sportoviště na 1 sportující osobu, skupiny po nejvýše 30 osobách bez možnosti využití vnitřních prostor sportoviště, evidence osob a dále podmínka testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 (poslední podmínka neplatí pro děti mladší 6 let).

 Výklad podrobně:

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN   ze dne 28.5.2021 s účinností ode dne 31.5.2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se dle bodu:

4. stanovují podmínky pro provoz nebo činnost, a to

a) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, která je přístupná veřejnosti s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky:

– osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

– od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

-osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

a dále:

i) v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry,

ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,

b) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), tak, že

i) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 1 osoba na 15 m2 vodní plochy a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti,

ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasáváným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika ) bez recirkulace vzduchu,

iii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,

iv) návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti; s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokážou, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky:

– osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

– od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

– osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

v) osoby ve vnitřních prostorech umělých koupališť nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal, komunikačních chodeb, šaten, převlékáren, klidových zón a odpočíváren, kde bude k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) použit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

c) provoz a používání wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní tak, že

i) provozovatel neumožní přítomnost více než 30 % maximálního počtu návštěvníků,

ii) minimální teplota provozování saun je 80 °C, bez využití krystalického ochlazování a ledových studen,

iii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,

iv) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,

v) návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky:

– osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

– od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

-osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

vi) osoby ve vnitřních prostorech wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal, komunikačních chodeb, šaten, převlékáren, klidových zón a odpočíváren, kde bude k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) použit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.

14.omezují

d) sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. a) a mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob; subjekt organizující sportovní přípravu vede v případě sportovní soutěže evidenci osob účastnících se sportovní soutěže pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní soutěže; účastník sportovní přípravy konané mimo vnitřní prostory nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku před zahájením sportovní přípravy:

i) prokáže, že splňuje podmínky:

– osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

– od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

-osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

nebo

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

 

V Havířově, dne 31.5.2021