Opatření platná od 17. 5. 2021


Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN ze dne 14.5.2021 se s účinností ode dne 17.5.2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. haly, tělocvičny, hřiště, ringy, herny bowlingu, tréninková zařízení) a posiloven a fitness tak, že provozovatel-SSRZ neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti, více než 2 osoby ve skupině a více než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené viz níže, s výjimkou dětí mladších 6 let věku, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy, toalety, bufet apod., se zakazuje.

Tyto podmínky neplatí pro sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

Žádáme, aby všechny přítomné osoby, které chtějí využívat sportoviště ve vnitřních prostorech staveb, aby přítomnému zaměstnanci SSRZ prokázaly, že splňují podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Omezuje provoz a používání venkovních sportovišť tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorech venkovních sportovišť (šatny, sprchy, toalety, bufet apod.)

Tyto podmínky neplatí pro o sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

U venkovních sportovišť si dovolíme upozornit veřejnost na skutečnost, že naše venkovní hřiště ZŠ M. Pujmanové, ZŠ Kudeříkova, ZŠ G. Svobody, ZŠ Gorkého a na ul. Lázeňská (Skatepark) máme ve vymezený čas pronajaty pro sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách u příslušného hřiště.

 Omezuje provoz a používání umělých koupališť, tj. Letního koupaliště Jindřich, Krytého bazénu Šumbark a bazén pro kojence a batolata Delfínek, včetně saun tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti.

 

Pokud se ujedná o sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek uvedených v úvodním odstavci „omezení provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb…“ a mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy, toalety, bufet apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy; účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy:

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodě a) až d), nebo

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

 

V Havířově, dne 17. 5. 2021